top of page
Search

Two Men Convicted of Manslaughter of 39 Vietnamese PeopleOn 21 December 2020, two men were convicted of manslaughter for the deaths of 39 Vietnamese people trafficked from Vietnam on a lorry in October 2019. Criminality has no place in society. This criminal behaviour is only profitable because the government makes it possible. 


This is the third tragedy in 20 years, the first was Dover 58 and the second, Morecambe Bay. Following every single one of them, the government say they are dealing with it by tougher measures against human-trafficking organised crime and tightening immigration law instead of looking at the real issue.


The real issue is the inhumane immigration law that bars desperate individuals seeking a better life from entering the UK, which creates a profitable market for human trafficking as the only route available to enter this country.  These desperate migrant workers, more often than not, are victims of globalisation whereby their lives and livelihoods in their home country have been destroyed.


If the government is to address this, they need to address the immigration system. The criminal behaviour of lorry drivers, snakeheads, and trafficking gangs is only made profitable because the government makes it possible.

 

兩名男子被控在2019年10月導致三十九名越南人在被接載販運入境時窒息致死於貨卡車車箱內。在2020年12月21日被判誤殺罪名成立。這些刑事罪行是社會不能容忍的。但偷渡這種犯罪行為之能夠有利可圖是因為政府的錯誤政策做就了機會給犯罪份子。


在過去二十年來這是第三次同似的悲劇發生,第一次是在多佛港五十八名中國人入境時窒息致死於貨卡車車箱內,第二次發生是在莫克姆灣二十二名無證華工拾貝被潮水淹没致死。每次悲劇發生後政府都發表聲明表示採取更嚴厲的措施打擊人口販運的有組織犯罪行為,並收緊移民法例是防止這類慘案重演的有效措施。但這些都並沒有解决真正的問題根源。


真正的問題在於政府不人道的移民法例,封鎖了處於絕望困境的人尋求入境英國去爭取更好的生活條件的渠道,這創造了一個有利可圖的人口販運市場成為進入這個國家的唯一途徑。這些絕望困苦的移民工人往往是在自己國的生活和生計環境遭到全球化毁壞的受害者才被逼遠走他國謀生。


如果政府要解決這個問題,他們需要解決移民制度的不公義。卡車司機、蛇頭和販運集團的犯罪行為之所以有豐厚利潤的市場,是因為政府錯誤的政策所做成的。

 

两名男子被控在2019年10月导致三十九名越南人在被接载贩运入境时窒息致死于货卡车车箱内。在2020年12月21日被判误杀罪名成立。这些刑事罪行是社会不能容忍的。但偷渡这种犯罪行为之能够有利可图是因为政府的错误政策做就了机会给犯罪份子。


在过去二十年来这是第三次同似的悲剧发生,第一次是在多佛港五十八名中国人入境时窒息致死于货卡车车箱内,第二次发生是在莫克姆湾二十二名无证华工拾贝被潮水淹没致死。每次悲剧发生后政府都发表声明表示采取更严厉的措施打击人口贩运的有组织犯罪行为,并收紧移民法例是防止这类惨案重演的有效措施。但这些都并没有解决真正的问题根源。


真正的问题在于政府不人道的移民法例,封锁了处于绝望困境的人寻求入境英国去争取更好的生活条件的渠道,这创造了一个有利可图的人口贩运市场成为进入这个国家的唯一途径。这些绝望困苦的移民工人往往是在自己国的生活和生计环境遭到全球化毁坏的受害者才被逼远走他国谋生。


如果政府要解决这个问题,他们需要解决移民制度的不公义。卡车司机、蛇头和贩运集团的犯罪行为之所以有丰厚利润的市场,是因为政府错误的政策所做成的。

 

Vào ngày 21 tháng 12 năm 2020, hai người đàn ông đã bị kết tội ngộ sát vì cái chết của 39 người Việt Nam bị buôn người từ Việt Nam trong một chiếc xe tải vào tháng 10 năm 2019. Tội phạm không có chỗ đứng trong xã hội. Hành vi phạm tội này chỉ mang lại lợi nhuận bởi vì Chính Phủ làm cho nó có thể. Đây là thảm kịch thứ ba trong vòng 20 năm, lần đầu tiên tại Dover 58 và lần thứ hai, Vịnh Morecambe.


Sau mỗi lần xảy ra, chính phủ đều nói rằng họ đang giải quyết bằng cách thắt chặt luật nhập cư thay vì xem xét vấn đề thực tế, cái mà luật nhập cư vô nhân đạo ép buộc những người không có điều kiện kinh tế và buộc họ phải bỏ nhà để đi tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn bằng con đường duy nhất khả dụng cho họ. Toàn cầu hóa khiến cuộc sống và sinh kế bị hủy hoại. Nếu chính phủ muốn giải quyết vấn đề này, họ cần giải quyết hệ thống di cư. Hành vi phạm tội của người lái xe tải, đầu não và băng đảng của nhóm buôn người chỉ kiếm được lợi nhuận bởi vì chính phủ làm cho nó có thể.

 

2020년 12월21일, 두 남자가 2019년 10월에 베트남에서 트럭으로 인신매매된 39명의 베트남인을 살해한 협의로 유죄판결을 받았습니다. 범죄는 사회에 존재할 수 없습니다. 불법이득을 위한 범죄행위들이 기승을 부리는 이유는 정부가 이 문제들에 대해 적극적으로 대응하지 못하고 있기 때문입니다. 이 사건은 20년동안 세번째 비극이며, 첫번째는 Dover 58 그리고 두번째는 Morecambe Bay 입니다.


이 모든 사건에 관하여, 정부는 실제 문제를 보는 대신 인신매매 조직 범죄에 대한 더 강력한 조치와 이민법 강화로 이 문제에 대처하고 있다고 밝혔다. 현실적인 문제는 더 나은 삶을 추구하는 절망적인 사람들이 영국으로 입국하려 하는 것을 금지하는 비인간적인 이민법으로, 이 나라에 입국할 수 있는 유일한 경로로 인신매매시장을 더욱 창출하고 있습니다. 이 절망적인 이주 노동자들은 대개 그들의 모국에서 삶과 생계가 파괴되는 세계화의 희생자들 입니다. 만약에 정부가 이 문제를 해결하려면, 이민시스템을 개선할 필요가 있습니다. 트럭운전사, 스네이크헤드, 인신매매 조직들의 범죄 행위는 정부의 늦장 대응으로 여전히 그들의 이윤을 만들어 주고 있습니다.


Σχόλια


bottom of page